Vedtægter for Sejlklubben Lynæs

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Sejlklubben Lynæs, stiftet den 10. maj 1966, og har hjemsted på Lynæs Havn i Halsnæs Kommune.
Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion under Danmarks Idrætsforbund (DIF) samt DGI og er underlagt disses vedtægter og bestemmelser.
Klubbens stander er blå med hvidt anker og en hvid stjerne i øverste hjørne. Emblemet er udformet som standeren i guld og emalje.

§ 2. Formål
Klubbens formål er:
• At skabe interesse og rammer for sejlsport, kajakroning og andre søsportsaktiviteter
• At dygtiggøre medlemmerne i sejlads, herunder kapsejlads og i klubbens øvrige sportsaktiviteter ved afholdelse af kurser i praksis og teori
• At drive en juniorafdeling
• At engagere kajakinteresserede omkring at ro kajak med primært fokus på havkajak.
• At samarbejde med andre klubber og foreninger.
• At varetage medlemmernes interesser overfor havnens myndigheder
• At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer
• At drive klubhus
• At arrangere møder, sammenkomster, foredrag og fester, der kan medvirke til at fremme foranstående formål.

§ 3. Medlemskab
Alle med interesse for klubbens aktiviteter kan optages som medlem. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægt, herunder regelsæt og sikkerhedsbestemmelser.
Klubbens medlemmer er inddelt i følgende grupper:
Gruppe A – Aktive medlemmer
Som aktivt medlem betragtes ethvert medlem der ikke er tilmeldt klubben som passivt medlem jf. gruppe B.
Ved kontingentopkrævning opdeles aktive medlemmer således:
Familie: Ægtepar/samlevende og deres hjemmeboende børn under 25 år.
Voksen: Enkeltperson fyldt 25 år.
Junior: Enkeltperson under 25 år. Optagelse af umyndige som medlem kræver skriftligt samtykke af forældre/værge.
Pensionist: Enkeltperson der modtager offentlig pension som f.eks. folke- eller førtidspension.
Pensionistægtepar: Ægtepar/samlevende der begge modtager offentlig pension som f.eks. folke- eller førtidspension.
Æresmedlem: Enkeltperson der er bestyrelsesudnævnt jf. nedenfor.
En enstemmig bestyrelse er bemyndiget til at udnævne et medlem, der har gjort en ekstra indsats for klubben, til æresmedlem. Medlemmet tildeles klubbens ærestegn – emblemet med laurbær. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Gruppe B – Passive medlemmer
Personer, der ønsker at støtte klubben, og som ikke er ejer eller medejer af en båd. Ved kontingentopkrævning betales passivt medlemskab for enkeltpersoner.

§ 4. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt, evt. pr. mail, til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.

§ 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 6. Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Overholdes betalingsfristen ikke, udsendes rykkere til de pågældende 2 gange med mindst 14 dages varsel. Betales stadig ikke fortaber medlemmet sine rettigheder og kan slettes af klubben.

§ 7. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke/ekskludere medlemmer. Det kan kun ske, hvis der er 2/3-flertal i bestyrelsen for udelukkelsen/ekskluderingen.
Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse i sager om udelukkelse, har medlemmet krav på at blive hørt.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændringer af klubbens vedtægter.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 8. Medlemsrettigheder
Medlemmer under Gruppe A – Aktive medlemmer har ret til at føre klubbens stander på et fartøj under deres kommando.
Alle medlemmer har ret til at bære klubbens emblem og bomærke.
Medlemmer under Gruppe A – Aktive medlemmer har ret til sejlads i klubbens fartøjer efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser.
Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlinger og øvrige klubarrangementer.
Stemmeret på generalforsamlinger har alle medlemmer under Gruppe A – Aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 6 ugers varsel ved skriftlig (enten e-mail eller brev) meddelelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Fremsendelse skal ske ved e-mail eller brev.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret på generalforsamlingen i henhold til § 8. Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde.
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg:
1. formand – lige år
2. næstformand – ulige år
3. kasserer – lige år
4. sekretær – ulige år
5. 2 kritiske revisorer
6. Valg af suppleant til forretningsudvalget
7. Valg af udvalgsmedlemmer og klubhusforvalter jf. § 13
8. Eventuelt.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ti stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst en tiendedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringen modtages. Indkaldelsen udsendes til medlemmerne senest 8 dage efter anmodningen er modtaget. For så vidt angår krav til indkaldelsesform, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13. Bestyrelsen og forretningsudvalget
Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og fastlægger klubbens overordnede virke med respekt for generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Forretningsudvalget varetager klubbens daglige ledelse med respekt for bestyrelsens beslutninger, ligesom bestyrelsen kan pålægge forretningsudvalget udførelsen af andre specifikke opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan indkaldes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50 % af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal – ved stemmelighed er formandens (ved dennes fravær: næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, som også udgør forretningsudvalget.
Desuden består bestyrelsen af formændene for de faste udvalg, som p.t. er følgende:
o Sejlerskoleudvalget
o Fest – og aktivitetsudvalget
o Turudvalget
o Klubhusudvalget
o PR-udvalg
o Kapsejladsudvalget
o Juniorudvalget
o Kabysudvalget
o Kajakudvalget
Endelig er klubhusforvalteren også medlem af bestyrelsen.
Udvalgene kan indstille et antal medlemmer til generalforsamlingens valg af udvalgsmedlemmer.
Udvalgsmedlemmer vælges så vidt muligt på den ordinære generalforsamling. Det enkelte udvalg konstituerer sig selv med formand og øvrige medlemmer.

§ 14. Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afgive regnskab for det forgangne år til revisorerne. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Første regnskab efter ændring af regnskabsåret den 22. november 2015 løber fra 1. oktober 2015 til 31. december 2016.

§ 15. Revision
Generalforsamlingen vælger 2 kritiske revisorer for et år ad gangen til at revidere klubbens regnskab og kontrollere tilstedeværelsen af beholdningerne. Regnskabet skal forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 16. Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden og kassereren. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt af klubbens øvrige væsentlige værdier (værdier som overskrider 10% af klubbens balance) skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

§ 17. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18. Opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens eventuelle formue, herunder fast ejendom og løsøre, først anvendes til indfrielse af klubbens eventuelle gæld.
Eventuelle overskydende midler skal anvendes til idrætslige formål i Halsnæs Kommune.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. maj 1966 med senere ændringer

Ændret på generalforsamlingen november 2002, november 2007, november 2012, november 2015, august 2017.

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: